North Carolina - Ray Devlin
Kerr Scott Stars

Kerr Scott Stars

North Carolina, Wilkes County, 2016.

north carolinakerr scottreservoirlakedamstarsmilky way